Master of Business Administration In Human Resource Management (MBA in HRM,Paris)/PCHRM(USA)

Description

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြမ်ားျပားလာၿပီးတစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္လာတဲ့ေခတ္မွာႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကိုျပည္ပသို႔ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္တက္စရာမလိုပဲျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနပါၿပီ။
Company ၏ Vision, Mission ႏွင့္ core value မ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ HR ဌာနမွာလည္းအေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွပါဝင္ပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုစနစ္တက်စီမံခန႔္ခြဲၿပီး ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္အတြက္ EGS ႏွင့္ Talent Highway Management Institute တို႔ပူးေပါင္း ဖြင့္လွစ္ထားေသာျပင္သစ္အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳMBA in HRM Intake 6 ကိုUSD6000 25% Discount, Early Bird ျဖင့္ခ်ိဳသာ ေသာေဈးႏႈန္းႏွင့္ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ပါၿပီ။

စိန္ေခၚမႈျပည့္ႏွက္ေနေသာ ၂၁ ရာစုရဲ႕ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ Strategy မ်ား၊ Concept မ်ားႏွင့္ Skill မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမား၊ လုပ္ငန္းခြင္တို႔ၾကားမွာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိတဲ့ အခက္အခဲေတြကို မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ပညာရပ္တစ္ခုကို ပညာရွင္အဆင့္အထိ တတ္ေျမာက္လိုသူမ်ားလက္မလြတ္ပဲတက္ေရာက္သင့္ပါတယ္။ လူဦးေရကန႔္သတ္ထားၿပီး ဦးရာလူစနစ္နဲ႔ လက္ခံမွာျဖစ္လို႔ စိတ္ဝင္စားပါက ႀကိဳတင္ေက်ာင္းအပ္ႏိုင္ပါၿပီ။ အရစ္က်လည္း ခြဲသြင္းႏိုင္တာမို႔ ခုပဲစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။


ဒီသင္တန္းရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့....

ဘာသာရပ္တခုခ်င္းစီတြက္သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္တြင္ ၁၅ ႏွစ္အေတြ႕အႀကဳံရွိ Academic Professor မ်ား/ EGS မွ Professor မ်ားမွစာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီးTalent Highway မွ Principal Dr. Than Zaw ကိုယ္တိုင္Study Guide အေနနဲ႔ အႀကံေပးေဆြးေႏြးေပးမွာပါ။MBA in HRM သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက American Certification Institute မွခ်ီးျမင့္မဲ့ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ Professional Certified International Human Resource Manager လက္မွတ္ကိုပါေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။


#European_Global_School (Paris) အေၾကာင္း
============================
European Global School, Paris သည္
✅CPD Training Provider မွ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း (registration number is 777278.)
✅ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 လက္မွတ္ရရွိထားျခင္း
✅French Ministry of Education မွအသိအမွတ္ျပဳျခင္း
✅ASIC (Accreditation Service for internationals Schools, Colleges & University) မွအသိအမွတ္ျပဳျခင္း။
✅ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္အျဖစ္ အျပည့္အဝ အာမခံထားရွိႏိုင္ျခင္း အစရွိေသာ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ကို www.egs.edu.eu ႏွင့္ ျပင္သစ္အစိုးရဝက္ဆိုဒ္ https://www.education.gouv.fr/acce_public/search.php သို႔လည္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Course Outline

#သင္ၾကားရမည့္ဘာသာမ်ား
MBA 701 Strategic HR Strategy
MBA 702 Strategic Staffing
MBA 703 Developing Organizations and Employees
MBA 704 Performance Management & Rewards
MBA 705 Employment Relations in Organizational Effectiveness
MBA 706 KPI, SOP and Balanced Scorecard
MBA 707 Global HRM
MBA 708 Compensation & Benefits
MBA 709 HRM Research Design & Analysis
MBA 710 Quantitative Study in SHRM
#Supplement_Subjects
- Financial Analysis for HRM
- International Labour Standards
- Strategic Marketing Management
- Operations Management
- Logistics Management

Module_1 : Strategic HR Strategy လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပညာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းသို႔ဝင္ေရာက္ရာတြင္ သိသင့္ေသာ IHRMပညာရပ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳပုံမ်ား၊ဌာနအသီးသီး၏စီမံကိန္းမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ HR မဟာဗ်ဳဟာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္စီမံကိန္းေရးဆြဲျပဌာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ပုံမ်ား၊ ဝန္ထမ္းစုစည္းေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား၊ Training & Development ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး နည္းပညာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ခလစာ စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲနည္းမ်ား၊ ISO, HACCP, GMP ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲနည္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ HRM Policyမ်ားႏွင့္စနစ္တက်ခ်ိတ္ဆက္နည္းမ်ားပါဝင္သည္။

(2) Performance Management ရာထူးအဆင့္အလိုက္အရည္အေသြးစစ္ေဆးခ်က္ျပဳလုပ္ပုံမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာဝန္ထမ္းအဆင့္စစ္ေဆးမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊တာဝန္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္၊လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္၊ဌာနတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ျပဌာန္းပုံအဆင့္ဆင့္မ်ား၊လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရလဒ္ပုံအဆင့္ဆင့္မ်ား၊မွားတက္ေသာအမွားမ်ား၊လစဥ္အကဲျဖတ္မႈမ်ားကိုအဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္အသုံးျပဳထားေသာHR KPI & Metrix အတိုင္းအတာမ်ားႏွင့္ Formula မ်ားအျပင္ႏိုင္ငံတကာ Performance Management System မ်ားလည္းေလ့လာခြင့္ရရွိပါမည္။ . (3) Developing Organizations and Employee (OD+ED) ဌာနဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္အလုပ္အဆင့္ဆင့္ Flow Chart, Process Mappingေရးဆြဲနည္းမ်ားဝန္ထမ္းေရးရာ အလုပ္ရာထူးအဆင့္စီမံကိန္းမ်ားအျပင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာနည္းဗ်ဴဟာေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳပုံမ်ားပါဝင္ပါသည္။ . (4) SOP, KPI Balance Scorecard Company, Department တစ္ခုလုံးကို policy မ်ားျပဌာန္း ထားေသာ္လည္း၎ Policy မ်ားကိုသက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္ KPI,SOP, BSC စံသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းအတာႏွင့္ စနစ္တက် ရွိ၍ႏိုင္ငံတကာအဆင့္သို႔တက္လွမ္းႏိုင္ေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ယေန႔ျမန္မာစီးပြားေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈတြင္ Department Head တစ္ဦးခ်င္း၊ BOD အဖြဲ႕ဝင္တစ္ခုခ်င္း၊လုပ္သားတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ Performance Standard မ်ားတည္ေဆာက္ရန္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ . (5) Global Human Resource Management ႏိုင္ငံတကာ Company မ်ားတြင္HR လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္မတူညီေသာ ကြဲျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်း မႈ အေတြးအေခၚအေနအထိုင္ ဘဝျဖတ္သန္းမႈေနထိုင္ပုံအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားဘတ္စုံေလ့လာစီစစ္ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ႏိုင္ငံျခားနားမႈ၊လူမ်ိဳးျခားနားမႈ၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ျခားနားမႈ၊ ဇီဝကမၼမွ်တမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြင္း HR စီမံခန႔္ခြဲမႈအလုပ္မ်ားေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျပသနာ၊လူမႈေရးျပသနာအေတြးအေခၚႏွင့္စီမံခန႔္ခြဲမႈကြဲျပားျခားနားမႈျပသနာမ်ားေျဖရွင္းရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ . (6) Compensation, Benefit & Reward Management အေျခခံလစာ၊ထူးကဲစြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္စြမ္းရည္ထက္ျမတ္မႈအတြက္လစာ၊ေဘာနပ္စ္၊ေကာ္မရွင္၊ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္ႏွင့္အျမတ္ေငြေပၚအေျခခံစုေၾကးေငြ၊ လူမႈေရးစားဝတ္ေနေရးကိုအေျခခံေသာေပးေငြ၊BOD,Executive Level,Non-Executive Level တစ္ခုခ်င္းအလိုက္လစာ သတ္မွတ္ပုံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာလုပ္သားမ်ားအတြက္ဥပေဒႏွင့္အညီလစာ၊အခြန္၊ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ဆုေၾကးေပးေခ်ပုံမ်ားအေသးစိတ္ေလ့လာခြင့္ရရွိပါမည္။ . (7) Strategic Staffing, Testing & Retention ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္စစ္ေဆးမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ၊စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအမႈအက်င့္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးစစ္ေဆးပုံမ်ား၊ဝန္ထမ္းေရးရာစိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ထက္ျမတ္၍ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေသာဝန္ထမ္းမ်ားအားဌာနအသီးသီးရာထူးအဆင့္တိုင္းတြင္လိုအပ္မည့္အခ်ိန္၊မွန္ကန္ေသာေနရာတြင္ထားႏိုင္ရန္စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္ပုံစံမ်ားပါဝင္သည္။
(8) Employee Relation & Organizational Effectiveness ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ဝန္ထမ္းႏွင့္အလုပ္ရွင္အၾကား၊ဝန္ထမ္းႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာအေၾကာင္း၊ဝန္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမားအၾကားစေသာဆက္ဆံေရးမ်ားကိုပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအားအသုံးခ်စိတ္ပညာမ်ားအသုံးျပဳ၍ေလ့လာခြင့္ရရွိပါမည္ ။

Who Attend

#ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္_လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား
 ✅အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
 ✅လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ အနည္းဆုံး (၂) ႏွစ္ခန႔္ ရွိရမည္။
 ✅သင္႐ိုးကုန္သည္ထိ သက္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း ျပည့္မွီစြာတက္ေရာက္ ႏိုင္ရမည္။
 ✅Core Subject 8 ဘာသာ ၊
 ✅Research Methodology သု‌ေတသန စာတမ္းတစ္ေစာင္၊
 ✅Supplement 5 ဘာသာၿပီးဆုံးသည္ထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ရမည္။

Opening Date
#သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္ 15. May .2022 (Sunday Only)

Time
Sunday Only

Fee
USD 6000 (25% Discount)