Master of Business Administration In Management (MBA in Management,Paris)/PCHRM(USA)

Description

 ေလ့လာမႈေတြကို မရပ္တန႔္ပစ္ဘဲ ဆက္လက္ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္၍စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ Business Strategy မ်ား ၊ Business Plan မ်ား ေရးဆြဲၿပီး မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေကာင္းဆုံး စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ေစရန္ Master of Business Administration in Management သင္တန္းကို European Global School (PARIS) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ Talent Highway Management Institute မွ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါၿပီ။

လူႀကီးမင္းဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ဖို႔ အိမ္မက္ေတြကို ပုံေဖာ္ထုဆစ္ေနသူတစ္ေယာက္လား?
ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲမွာ ဝင္ေရာက္ေနၿပီး ဒီထက္အဆင့္ျမင့္တဲ့ စီးပြားေရနယ္ပယ္ထဲကို ဝင္ေရာက္လိုသူလား?
ဒါဆိုရင္ေတာ့ ၂၁ ရာစုရဲ႕ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ Business ကိုနားလည္ဖို႔ MBA ဘြဲ႕ကိုတက္ေရာက္သင္ၾကား ဖို႔လိုပါလိမ့္မည္။
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ာအရ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္ အတြက္ အခက္အခဲမ်ားကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ရမလဲဆိုတာေတြကိုပါ ဝါရင့္ကြၽမ္းက်င္ဆရာ၊ဆရာမႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏိုင္မွာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ေအာင္ျမင္ေနေသာကုမၸဏီအမ်ားစုရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ Management ပိုင္းကိုကြၽမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ ျပဳလုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါသည္။
ဒါေၾကာင့္ Management ပိုင္းကို စနစ္တက်ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ေသာ MBA in Management သင္တန္းကို တက္ေရာက္ၿပီး ပိုမိုေအာင္ျမင္ေသာ အနာဂတ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ပါသည္။

MBA in Management သင္တန္းၿပီးဆုံး ပါက American Certification Institute မွ ခ်ီးျမင့္မဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ Professional Certified International Manager လက္မွတ္ကိုပါ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

#European_Global_School (Paris) အေၾကာင္း
============================
 European Global School, Paris သည္ CPD Training Provider မွ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္း (registration number is 777278.)
 ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 လက္မွတ္ရရွိထားျခင္း French Ministry of Education မွအသိအမွတ္ျပဳျခင္း
 ASIC (Accreditation Service for internationals Schools, Colleges & University) မွအသိအမွတ္ျပဳျခင္း။
 ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္အျဖစ္ အျပည့္အဝ အာမခံထားရွိႏိုင္ျခင္း အစရွိေသာ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ကို www.egs.edu.eu ႏွင့္ ျပင္သစ္အစိုးရဝက္ဆိုဒ္ https://www.education.gouv.fr/acce_public/search.php သို႔လည္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


Course Outline

#MBA in Management တြင္သင္ၾကားရမည့္ ဘာသာ ရပ္မ်ားမွာ-
MBA 701 Strategic Human Resource Management
MBA 702 Marketing Management
MBA 703 Organizational Development and Change
MBA 704 Project Management
MBA 705 Production and Operations Management
MBA 706 SOP & Balanced Scorecard
MBA 707 International Human Resource Management
MBA 708 Financial Management
MBA 709 Research Methodology
MBA 710 MBA Thesis
#Supplemental_Subjects
(1) Micro Economic
(2) Strategic Management
(3) International Business Management
(4) International Labor Standards
(5) Management Accounting

* Core Subject 8 ဘာသာ ၊ Research Methodology သု‌ေတသန စာတမ္းတစ္ေစာင္၊ Supplement 5 ဘာသာၿပီးဆုံးသည္ထိ တက္ေရာက္ ႏိုင္ရမည္။

.Module_1 : Strategic HR Strategy

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပညာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းသို႔ဝင္ေရာက္ရာတြင္ သိသင့္ေသာ IHRMပညာရပ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕အသုံးျပဳပုံမ်ား၊ဌာနအသီးသီး၏စီမံကိန္းမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ HR မဟာဗ်ဳဟာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ပုံမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္စီမံကိန္းေရးဆြဲျပဌာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ပုံမ်ား၊ ဝန္ထမ္းစုစည္းေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ား၊ Training & Development ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရး နည္းပညာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ခလစာ စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲနည္းမ်ား၊ ISO, HACCP, GMP ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံကိန္း ေရးဆြဲနည္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စီမံကိန္းအဆင့္ဆင့္တြင္ HRM Policyမ်ားႏွင့္စနစ္တက်ခ်ိတ္ဆက္နည္းမ်ားပါဝင္သည္။

Module 2 : Marketing Management

ျမန္မာ့ေဈးကြက္ ႏိုင္ငံတကာေဈး ကြက္တြင္ မိမိတို႔၏ကုန္ပစၥည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စနစ္တက် ထိုးေဖာက္ရန္ ေဈးကြက္နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာနည္းဗ်ဴးဟာအခင္းအက်င္းမ်ား ထူးျခားဆန္းသစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မားကတ္တင္းပညာသည္ သီအိုရီပိုင္ႏိုင္မႈ လက္ေတြ႕ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ေတြးေခၚႏိုင္မႈ အစဥ္မျပတ္လိုအပ္ပါသည္။ Case Studies, Brain Storming, Workshop, Planning, Presentation ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ား အသုံးခ်၍သင္ၾကားမည္။

Module_3 : Developing Organizations and Employee (OD + ED)

ဌာနဖြဲ႕စည္းပုံ အလုပ္အဆင့္ဆင့္ flow Chart, Process Mapping ေရးဆြဲနည္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းေရးရာ အလုပ္ရာထူးအဆင့္ စီမံကိန္းမ်ားအျပင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာေ႐ြးခ်ယ္အသုံးျပဳပုံမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

Module_4: Project Management

မိမိတို႔၏ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕ အစည္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ တိက်ေသာ စံႏႈန္းမ်ား (initiating, Planning, Executing, Monitoring and Controlling and Closing) သတ္မွတ္၍ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းကို ႏိုင္ငံတကာအဖြဲအစည္း မ်ား၏ ျမင္ကြင္းမ်ားအတိုင္း Case Study မ်ားျဖင့္ ေလ့လာခြင့္ရရွိပါမည္။ Integration Management, Scope Management, Time Management, Cost Management, Quality Management, Human Resource Management, Communication Management, Risk Management and Procurement Management စေသာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ပုံစံမ်ားကို Project Management ရႈေထာင့္မွ အေသးစိတ္ ေလ့လာခြင့္ရရွိပါမည္။

Module_5: Production and Operations Management

မိမိ၏ ကုပစၥည္း ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မူမ်ား ေဈးကြက္ထဲတြင္ ေကာင္းစြာရပ္တည္ ႏိုင္ရန္ Production and Operation Management ပညာရပ္မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္  ရာတြင္ Inputs(သြင္းအားစု)၊ Process (လုပ္ငန္းစဥ္)၊ Outputs (ထြက္ကုန္မ်ား) ကို စနစ္တက် စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္မွမွန္ကန္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ စနစ္တက် သိုေလွာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေလလြင့္ဆုံး႐ူံးမူ နည္းပါးျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္း မ်ားအရည္အေသြးျမင့္မားျခင္း၊ အရည္ အေသြးကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း စေသာ အက်ိဴးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံခန႔္ခြဲမူပုံစံမ်ား သင္ၾကားခြင့္ရရွိမည္။

Module_6 : SOP, KPI, Balanced Scorecards

ကုမၸဏီတစ္ခုလုံး၊ ဌာနတစ္ခုလုံး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးကို ေပၚလစီမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထား ေသာ္လည္း ၎ေပၚလစီမ်ားသက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္ KPI, SOP, BSC စံသတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္းအတာမ်ား စနစ္တက်ရွိမွသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ တက္လွမ္းႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။ လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈတြင္ ဌာနမႉးတစ္ဦးခ်င္း၊ BOD အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦး၊ လုပ္သားတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ Performance Standard မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ပါသည္။

Module_7 : International Human Resource Management

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားအတြင္း HRM လုပ္ငန္း အေသးစိတ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မတူညီေသာ ကြဲျပားျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေတြးအေခၚ၊ အေနအထိုင္၊ ဘဝျဖတ္သန္းမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကားဘက္စုံေလ့လာ စီစစ္ေပါင္းစပ္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

Module 8 : Financial Management

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ေသာ Financial Management တြင္မိမိအဖြဲ႕အစည္း ၏ Strategic Goal ေပၚမူတည္ၿပီး ေငြေၾကးအျမင္ ျဖင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေသးစိတ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ႀကိဳတင္ ခန႔္မွန္းျခင္း၊ Profit & Loss, Balance Sheet, Cash Flow စတာေတြကို အေသးစိတ္စီမံခန႔္ခြဲျခင္း၊ မိမိလုပ္ငန္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ျပသနာမ်ားကို SWOT Analysis and Financial Analysis မ်ားကို အသုံးျပ၍ ေျဖရွင္းပုံမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ စီမံခန႔္ခြဲမႈ ပုံစံမ်ားအတိုင္း case study မ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ ေလ့လာခြင့္ ရရွိပါမည္။

Who Attend

#ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား
-တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႕ရၿပီးသူ
-လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ အနည္းဆုံး (၂) ႏွစ္ခန႔္ရွိသူ
-သင္႐ိုးကုန္သည္ထိ သက္မွတ္ခ်ိန္ အတိုင္း ျပည့္မွီစြာတက္ေရာက္ႏိုင္သူ

Opening Date
15 May 2022

Time
Sunday Only

Fee
သင္တန္းေၾကး - USD 6000 အေစာဆုံးအပ္တဲ့ ၁၀ဦးကိုလည္း 25 % Discount ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။