Regular Training Programs

Key Performance Indicators for Management Administration

ကုမၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸၸဏီတစ္ခုလံုး ဌာနတစ္ခုလံုးမွာ ေပၚလစီမ်ားစြာ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ၄င္းေပၚလစီမ်ား အသက္၀င္လႈပ္ရွားလာေစရန္ KPI, Balanced Scorecard, Organizational Metrics မ်ား စနစ္တက်ျပဌာန္းႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ယွဥ္ၿပိဳင္တက္လွမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ Read More ↠


General Principles of Business Management

ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာအားလံုးအားအေျခခံမွစ၍ စနစ္တက်နားလည္ႏိုင္ရန္ General Business Management သင္တန္းအားဖြင့္လွစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈနည္းစနစ္မ်ား၊  စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းမ်ား၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈပံုစံမ်ား၊ ၀န္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံမ်ား၊ ထုတ္ကုန္တိုးတက္ျမင့္မားေရးစနစ္မ်ား၊ စီမံကိန္းေရး ဆြဲျခင္း Read More ↠


Human Resource Management ( Functional Level)

စာေတြ႕လက္ေတြ႕ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ အထူးရည္ရြယ္သည္။ HR Policy, Pay Structure, SOP မ်ား ေရးတတ္ဆြဲတတ္ေအာင္ သင္ၾကားမည္။ Grading, Ranking, Hay Point မ်ား Read More ↠


Human Resource Management (Manager Level)

ရံုးခ်ိန္ျပင္ပတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အထူးဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းျဖစ္ပါသည္။
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္သည္ လူသားဗဟိုျပဳ၍ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ၊ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းတည္ေဆာက္ႏိုင္မႈ၊ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းကို တြက္ခ်က္ႏိုင္မႈတို႕ကို တည္ေဆာက္ရင္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုေရရွည္ပန္းတိုင္ကို ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ခ်ဥ္းကပ္ရယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထက္ျမက္သြက္လက္ေသာ HR Manager မ်ားအားေမြးထုတ္ေပးရန္ Read More ↠


Applied Psychology in Human Resource Management

၀န္ထမ္းအရည္အေသြးအကဲျဖတ္သံုးသပ္ရာတြင္ အတိုင္းအတာမ်ား(Performance Index) ေသခ်ာစီစဥ္တြက္ခ်က္ျခင္း၊  စိတ္ပိုင္းစစ္ေဆးလႊာမ်ား ျပင္ဆင္ရာတြင္  ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ရွိရမည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း
လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုခ်င္းတြင္ အသံုးခ်စိတ္ပညာ၏ သေဘာတရားမ်ား ထည့္သြင္းခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးအႀကံေပးရာတြင္ Read More ↠


Strategic Marketing Managemet

ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြင္တြင္ မိမိတို႕၏ ကုန္ပစၥည္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စနစ္တက်ထိုးေဖါက္ရန္ ေစ်းကြက္နည္းဗ်ဴဟာ၊ မဟာဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းမ်ား ထူးျခားဆန္းသစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မားကက္တင္းပညာသည္ သီအိုရီပိုင္ႏိုင္မႈ လက္ေတြ႕ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ေတြးေခၚႏိုင္မႈ အစဥ္မျပတ္လိုအပ္ပါသည္။ Case Studies, Read More ↠


Strategic Marketing Project Planning

ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ စီမံကိန္းတစ္ခုအသြင္ ေရးဆြဲရန္မွာ ယေန႔ေစ်းကြက္ဖြင့္ စီးပြားေရးစနစ္တြင္  အလြန္အေရးပါျပီး ခက္ခဲနက္နဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စနစ္မ်ားလည္ပတ္ပံု၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈ  ပညာ၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ား၊ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးထိုးေဖာက္ေအာင္ႏိုင္ေရး စီမံကိန္းေရးဆြဲနည္းမ်ား၊   Read More ↠


Business Project Planning & Monitoring (BPPM)

ကုမၸဏီစီမံကိန္းတစ္ခုလံုးကို ပေရာဂ်က္အျမင္ျဖင္႔ခ်ဥ္းကပ္ေရးဆြဲရာတြင္ ေငြေၾကးအျမင္၊လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအျမင္၊ ေစ်းကြက္အျမင္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပထိုးေဖာက္ျဖန္႔ခ်ီေရးအျမင္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ သံုးသပ္သိျမင္ခ်ည္းကပ္ေရးအျမင္စေသာ Holistic Apporach မ်ားတစ္ၿပိဳင္တည္း  ထည္႔သြင္းေရးဆြဲမွသာ လက္ေတြ႔အသံုး၀င္ေသာ Read More ↠


Standard Operations Procedure

ႏို္င္ငံတကာအဆင့္မီွဖို႕ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ စံလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  သင္ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲတတ္လွ်င္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႕ခဲယဥ္းလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။  ကုမၸဏီတစ္ခုလံုး၊ ဌာနတစ္ခုလံုး၏အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စံသတ္မွတ္ျခင္း၊  Logical Network Diagram မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ စနစ္က်ေသာ Read More ↠


Executive Diploma in Human Resource Management (LEB)

လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ပညာႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း HR ပညာရပ္မ်ားအားအသံုးျပဳပံုမ်ား၊ ကုမၸဏီဌာနအားလံုး၏စီမံကိန္းမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ားလက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ HRမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား ႏုိင္ငံတကာယွဥ္ျပိဳင္မႈတြင္ HR၏အေရးပါပံု၊ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာႏွင္႔အေတြးမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြျပဌာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ပံုမ်ားပါ၀င္သည္။ Read More ↠


Executive Diploma in Marketing Management (LEB)

ေစ်းကြက္ သဘာ၀ႏွင္႔ စားသံုးသူ အျပဳအမႈတို႔ကို အေသးစီတ္သိရွိမွသာ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ထူေထာင္မႈ၊ ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မႈတို႔ကို ကမၻာ႔အဆင္႔ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္လိမ္႔မည္။ ထုတ္ကုန္၊ ေစ်းႏႈန္းအေရာင္းျမွင္႔တင္မႈ၊ အလံုးစံုေစ်းကြက္ ဆက္ဆံေရး၊ အေရာင္း၀န္ထမ္းမ်ားအား ေလ႔က်င္႔သင္ၾကားမႈစနစ္မ်ား၊ Read More ↠


Executive Diploma in Management (LEB)

အဂၤလန္အစိုးရႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္မ်ား LEB, TQUK, OFQUAL တို႔၏ ကမၻာ႔အဆင္႔သတ္မွတ္ခံရေသာ ဒီပလုိမ်ားျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္ ဌာနနယ္ပယ္အားလံုး၏ လုပ္ငန္းအဆင္႔ဆင္႔ကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ျဖန္႔ျဖဴးမႈနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို Read More ↠Executive Diploma in Human Captial Management

Human Captial Management, HCM သည္ HR professional အဆင္႔သို႕ တက္လွမ္းလိုသူမ်ား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္သီျခား ဖြင့္လွစ္ေသာသင္ တန္းျဖစ္ပါသည္။ ဌာနတစ္ခုခ်င္း ရာထူးအဆင္႔ Read More ↠


Executive Diploma in logistics Management

နိုင္ငံတစ္ကာ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ျပည္တြင္း၊ျပည္ပျဖန္႔ျဖဴးေရးCompany မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာသင္တန္းျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္ဖြင့္၀ါဒႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲလာေသာကမာၻေစ်းကြက္၊ ျပည္တြင္းေစ်ကြက္ အေနအထား၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္သစ္မ်ား၊ သယ္ယူပ္ို႕ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္း

မ်ား၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ျခင္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ ကုန္ၾကမ္း၀ယ္ယူမႈႏွင့္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မ႔ႈစနစ္မ်ား၊ ကုန္စည္လိုအပ္ခ်က္စီမံကိန္းေရး

ဆြဲျခင္း၊ Read More ↠


Food Safety Management Tools in Food Manufacturing,( Level 1 )

Food Safety Management Tools in Food Manufacturng, Level 1 & 2,

        နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ အစားအေသာက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ Read More ↠


Labour Law

ယေန႕ျမန္မာနိုင္ငံမွ အတည္ျပဳထားေသာ တည္ဆဲအလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးရာ၌ အလုပ္သမားမ်ားႏွင္႕အသက္ဆိုင္ဆံုးေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုထုတ္နုတ္ရွင္းလင္းပို႕ခ်ျခင္း

အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သမားခန္႕ထားမႈဆိုင္ရာႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ - EC စာခ်ဳပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင္႕ျပည္သူ႕ အင္အာ၀န္ၾကီးဌာန၏ (28.8.2017) ရက္စြဲပါအမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၁၄၀/၂၀၁၇) ပါအလုပ္ခန္႕ထားမႈဆိုင္ Read More ↠


Food Safety Management Tools in Food Manufacturing Level (2)

စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္ေဘး အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းစနစ္မ်ားကို

Read More ↠


Human Resource Planning and Documentation

HR Theory နဲ႔ Principles စည္းမ်ဥ္းေတြပိုင္ဆိုင္ျပီးျပီဆိုရင္ HR Plan  အေသးစိတ္ဆဲြတတ္ဖို႔ လိုအပ္လာတဲ့အျပင္ HR formats ေတြ ကြ်မ္းက်င္စြာ ကိုယ္တိုင္ေရးနိုင္ ကိုယ္တိုင္ဆဲြႏိုင္ Read More ↠


My - SOUP Development Program(Management for Youth)(Sociology,Optimism,Universality,Personality)

ယေန႕ ၂၁ ရာစုကိုပညာရွင္မ်ားကအသိပညာေခတ္ဟုပညာရွင္မ်ားက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းသတ္မွတ္ထားၾကသည္။"ပညာေခတ္"ဟုဆိုလ်င္ "ပညာကိုမည္သို႕ျဖန္႕ေ၀ျပီး မည္သို႕ေလ႕လာသင္ယူမည္ဆိုေသာသင္ၾကားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ထိုေၾကာင္႕ ၂၁ရာစုကို သင္ၾကားမႈလူ႕အဖြဲ႕အစည္း (Learning Society) ဟုလည္းေခၚသည္။ထိုသင္ၾကားမႈလူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အရြယ္သံုးပါးစလံုးပါ၀င္ေနသည္။ပညာသင္မႈတြင္ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားအလိုက္အလိုက္ အေရးပါေနေသာ္လည္းတကယ္တမ္းတြင္ ကေလးသူငယ္ဘ၀ကေရွးဦးသင္ၾကားမႈသည္သာ Read More ↠