Consultancy profile & Services

ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ မိမိတို႕၏ကုန္ပစၥည္း၀န္ေဆာင္မွူမ်ားနာမည္ေကာင္းရရွိရန္၊ ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းမ်ား စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ျပိဳင္မ်ားထက္ အျပတ္အသတ္ သာလြန္ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ အိုင္ဒီယာႏွင့္လုပ္ရပ္မ်ားရရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းနည္းဗ်ဴဟာဆန္းသစ္ေသာတီထြင္မွူမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မရွိဘဲ ေရရွတည္တ့ံႏိုင္စြမ္းမရွိပါ။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္သာလြန္ေသာကုမၸဏီသည္ ျပိဳင္ဘက္မ်ားအားေရတို/ရွည္ ႏွစ္ခုလံုးတြင္အျပတ္အသတ္လႊမ္းမိုးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန၏ အကူအညီျဖင့္ အျခားဌာနမ်ား၏ အလုပ္တာ၀န္မ်ားအားထိေရာက္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ာဟာခ်င္းစနစ္တက် ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္မွသာအဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။ စြန္ဇူး၊ မက္ခီယာဗယ္လီ၊ ဒရပ္ကာ၊ မိုက္ကယ္ေပၚတာ၊ ဂ်က္၀က္ခ်္ အဆံုးအားလံုးေသာမဟာဗ်ဴဟာ သမားမ်ားက ' လူအဓိက ' ၀ါဒကိုအနာဂတ္အတြက္ၾကိ ဳတင္ ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
Dr. Than Zaw
Principal,Consultant
TALENTHIGHWAY

img
 • စနစ္တက် အေသးစိတ္စိစစ္ ထားေသာစာစုမ်ား၊ Power Point မ်ားထားရွိျခင္း၊
 • အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း၊
 • လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ ့ Case Analysis မ်ားျဖင့္နားလည္လြယ္ကူေအာင္ ထူးထူးျခားျခားစီစဥ္ ထားရွိျခင္း၊
 • သင္တန္းျပီးဆံုးပါက Project တစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲႏိုင္သည္အထိ ယံုၾကည္မွူ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း၊
 • သင္တန္းျပီးဆံုးပါက အလုပ္အကိုင္ေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားေပးျခင္း၊
img
 • Position တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အနည္းဆံုးလိုအပ္ေသာလူဦးေရမ်ား လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ တြက္ခ်က္ေပးျခင္း ၊
 • ဌာနအားလံုးအတြက္ လူအင္အားအတိုးအေလ်ာ့ စီစဥ္ေပးျခင္း၊
 • ႏွစ္ပတ္လည္၀န္ထမ္း အ၀င္အထြက္္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊
 • ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္စိစစ္ ခန္ ့ထားေရးအတြက္ ေပၚလစီျပဌာန္းျခင္း၊
 • Promotion ရာထူးတိုး၊ Demotion ရာထူးေလ်ာ့အတြက္ ေပၚလစီအေသးစိတ္ေရးဆြဲျခင္း၊
 • CEO မွသည္ေအာက္ဆံုး Level အထိအရည္အခ်င္းစိစစ္ရန္ KPI,BSC မ်ားေရးဆြဲအတည္ျပဳျခင္း၊
 • လုပ္ခလစာစနစ္မ်ားအား ရာထူးတစ္ဆင့္ခ်င္းအလိုက္ ဥပေဒႏွင့္အညီေပၚလစီ မယြင္းေအာင္ျပဌာန္းျခင္း၊ တြက္ခ်က္ေပးျခင္း၊
 • ဌာနတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ဖြဲ ့စည္းပံုေရးဆြဲရာတြင္ ကုမၸဏီရည္မွန္းခ်က္ မဟာဗ်ဴဟာအလိုက္ ခ်ိန္ညွိ္၍ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းစနစ္မ်ားအတိုင္း ေရးဆြဲေပးျခင္း၊
 • ျပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီမ်ား၏ HRM,HRD စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေပၚလစီမ်ားအား ေထာက္လွမ္းျခင္း၊


img
 • ၀န္ထမ္းအေရအေသြး အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္ ့ခြဲျခင္း၊
 • ရာထူးတစ္ဆင့္ျခင္းစီအလိုက္အနည္းဆံုးရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအေသးစိတ္သတ္မွတ္ျခင္း၊
 • အရည္အခ်င္းတစ္ခုခ်င္းစီအား စံသတ္မွတ္ျခင္း၊
 • အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးလႊာမ်ားအား ကုမၸဏီရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညွိ္၍ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊
 • ရမွတ္မ်ားႏွင့္ ရာထူးအတိုး၊အေလ်ာ ့၊ဆုေပး၊ဒဏ္ေပး စနစ္မ်ားခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊
 • Annual Bonus မ်ားအား မွ်တေက်နပ္မွူရွိေစရန္ ရမွတ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊
 • လစဥ္အေရအေသြးစိစစ္ရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္၊


img
 • Leave Policy မ်ားအား အတည္ျပဳဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပဌာန္းေပးျခင္း၊
 • ဌာနတစ္ခုျခင္းအလိုက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ ၀န္ထမ္း၊ ျပိဳင္ဘက္၊ ေစ်းကြက္အေနအထားမ်ားအရ စီစစ္ျပဌာန္းျခင္း၊
 • ဆႏၵျပမွူမ်ား၊ စည္းရံုးလွံု႕ေဆာ္မွူမ်ား၊ ရံုးရင္းဆန္ခတ္အၾကမ္းဖက္မွူမ်ားအား စီမံကိန္းေရးဆြဲ ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ေပၚလစီျပဌာန္းျခင္း၊
 • အသံုးစရိတ္၊ ထုတ္ေငြ၊ သြင္းေငြ၊ စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ပက္သက္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊
 • စိတ္ေနစိတ္ထား၊ ဆင္ျခင္သံုးသတ္မွူ၊ အယူအဆေရးရာမ်ား မွန္ကန္တည့္မတ္ေစရန္ အစီအစဥ္မ်ားျပဌာန္းေပးျခင္း၊


img
 • ဌာနတစ္ခုခ်င္း၏ Vision, Mission Statement မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊
 • Department Mission တစ္ခုခ်င္းကိုအေျခခံ ၍ ဖြဲ ့စည္းပံုေရးဆြဲျခင္း ႏွင့္လစာဘတ္ဂ်တ ခ်ိန္္ညွိျခင္း၊
 • ေခတ္မွီ Matrix Structure,Hybrid Structure မ်ားျဖင့္ေရးဆြဲေပးျခင္း၊
 • ေနာင္လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ ႔လုပ္ကိုင္လာလွ်င္အဆင္ေျပေစရန္ ျပဳလြယ္၊ေျပာင္းလြယ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ ့စည္းႏိုင္ရန္ ရာထူးအဆင့္မ်ားအား ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ျခင္း၊


img
 • ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ Time Record မ်ားျပင္ဆင္ျခင္း၊
 • ေစ်းကြက္အတြင္းလစာႏွုန္းထားမ်ား၊ အေျခခံစား၀တ္ေနေရး စားရိတ္မ်ား၊ ေငြေၾကးေဖာင္းၾကြမွူႏွုန္းထား မ်ားအား အေျခခံ ၍ Pay Rate & Rang မ်ားျပဌာန္းျခင္း၊
 • ေဘာနပ္စ္၊ အေရာင္းေကာ္မရွင္၊ အရည္အေသြးဆုေၾကး၊ BSC Bonus မ်ားျပဌာန္းေပးျခင္း၊
 • ပုတ္ျပတ္၀န္ထမ္း၊ အျမဲခန္ ့၀န္ထမ္းမ်ားအေရအတြက္ ကိုက္ညွိျခင္း၊
 • ၀င္ေငြအေပၚလစာ အဆံုးဘတ္ဂ်တ္မည္မွ်သံုးခြင့္ရမည္ကို သတ္မွတ္ျခင္း၊
 • အရည္အေသြးရမွတ္မ်ားႏွင့္ လစာစနစ္ကိုခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊
 • Merit Pay Policy ေရးဆြဲေပးျခင္း၊
img
 • Corporate Balance Scorecard
 • HOD Balance Scorecard
 • Executine Balance Scorecard
 • Individual Balance Scorecard (KPI) မ်ားအဆင့္ဆင့္ေရးဆြဲျခင္း၊
 • Standard Operation Procedure  မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ (Flow Charts, Process Mapping မ်ားေရးဆြဲျခင္း)
 • BSC ႏွင့္ KPI အားခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊
 • Process Reengineering အတြက္အၾကံေပးျခင္း၊
img
 • Performance Standard မ်ားအလိုက္၀န္ထမ္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ခန္ ့ထားျခင္း၊
 • HRIS အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္း/ျပင္ပ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားစာရင္းအား Data Base တည္ေဆာက္ျခင္း၊
 • Psychometric, Skill Tests မ်ားအတြက္ Standard Formats မ်ားအဆင္သင့္ စီစဥ္ေပးထားျခင္း၊
 • Manpower Source အားလံုးအားခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊
 • Interview Policy မ်ားျပဌာန္းေပးျခင္း၊
 • Stimulation Policy မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊
 • Standard Question Forms မ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊


img
 • Safety Manual အေသးစိတ္ေရးဆြဲျခင္း၊သက္ဆိုင္ရာလူမွူဖူလွူံေရး၊
 • ေဆးေပးခန္း၊ ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊
 • အသက္အာမခံ၊ ကိုယ္လက္အဂၤါအာမခံ၊ ေမာ္ေတာ္ကားအာမခံ၊ ေရမီးမုန္တိုင္းသဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္အာမခံ၊ အလံုးစံုအာမခံစသည္တို႕အတြက္
 • အာမခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊
 • Safety Audit မ်ားစီစဥ္ျခင္း၊
img
 • ဌာနတစ္ခုျခင္းစီ၏ ႏွစ္တို/ရွည္ စီမံကိန္းမ်ားအား စီစစ္ျခင္း၊
 • Demand Forecasting ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊
 • Responsibility Matrix ေရးဆြဲ ၍ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း၊
 • လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ကုမၸဏီ တြင္း/ျပင္ပ ဆက္သြယ္မွူကြန္ယက္မ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္း၊


img
 • Department Objectives မ်ားႏွင့္ခ်ိန္ဆ ၍ ႏွစ္ပတ္လည္သင္တန္းမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊
 • Training Output မ်ားျပန္လည္တိုင္းထြာေပးျခင္း၊
 • သင္တန္းအမ်ိဳးအစားႏွင့္ေခါင္းစဥ္တစ္ခုျခင္း အလိုက္သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳေပးျခင္း၊
 • အနာဂတ္လုပ္ငန္းခ်ဲ ့ထြင္မွူကို မွန္းဆ ၍ 2nd Generation အဆင္သင့္ အရံသင့္ရွိေနေစရန္ သင္တန္းမ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္း၊
 • Talent Source မ်ားႏွင့္ အဆင္သင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊
img
 • လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ JD တာ၀န္မ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊
 • လူတစ္ဦးခ်င္းအလိုက္အနည္းဆံုးရရွိမည့္ Knowledge, Skill, Ability, Education Physical Demand, Mental Demand မ်ားအေသးစိတ္ေရးဆြဲေပးျခင္း၊
 • JD, JS ႏွင့္ Strategy ကိုခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊
 • JD, JS ကို KPI ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ 
 • ၆လ တစ္ၾကိမ္ JD,JS, KPI ကို Update ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊
 • JD ႏွင့္ SOP ကိုခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊
 • SOP တြင္ KPI ထည့္သြင္းျခင္း၊
 • Final Score မ်ားတြက္ခ်က္ေပးျခင္း၊
 • အခ်ိန္မ်ားစြာေပး ၍၀န္ထမ္းတစ္ဦးစီ Position တစ္ခုစီအတြက္ အေသးစိတ္ေရးဆြဲေသာပေရာဂ်တ္ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အင္မတန္ခက္ခဲေလးနက္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္
 • ၀န္ထမ္းတစ္ဦးစီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္အားေရးဆြဲျခင္း၊
 • လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ ထုတ္လုပ္မွူျဖစ္စဥ္မ်ားအား Logical Flow Chart ေရးဆြဲျခင္း၊
 • ျဖစ္စဥ္တစ္ခုအား Indicator, Department ဖြဲ ့စည္းျခင္း၊
 • SOP, JD ေရးဆြဲျခင္း၊